Activities

นครศรีธรรมราช   เมืองประวัติศาสตร์
พระธาตุทองคำ   ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
แร่ธาตุอุดม   เครื่องถมสามกษัตริย์
มากวัดมากศิลป์   ครบสิ้นกุ้งปู

สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
กำแพงเมืองเก่า
พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
บ้านท่านขุน
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
ทุ่งท่าลาด